Η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.), είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με στόχο:

  • την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα,
  • την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας,
  • την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας,
  • την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας/ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους καθώς και
  • τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Μέλη μιας Ε.Κοιν μπορούν να είναι:

  • Φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα
  • Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
  • Ο.Τ.Α. α’ βαθμού της ίδιας Περιφέρειας εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. ή επιχειρήσεις αυτών
  • Ο.Τ.Α. β’ βαθμού εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.

Ναι, μόνον όταν ο χαρακτήρας της Ε.Κοιν. είναι κερδοσκοπικός και εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό και μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού.

Η Διεύθυνση χρηστών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ έχει απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις για την εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από ΕΚΟΙΝ. Δείτε το αρχείο ή περιηγηθείτε στον σχετικό σύνδεσμο Φ/Β από αυτοπαραγωγούς με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (virtual net metering)